Helu mọi người, Bạn có bao giờ gặp trường hợp có một mục tiêu muốn đạt được nhưng vì một thế lực vô hình nào đó khiến bạn cứ trì hoãn hết lần này đến lần khác. “If your dreams don’t scare you, they are too small” – Richard Branson- Cùng Diệp nhận diện 3 kiểu trì hoãn hay gặp…